วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ในสัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. - 26 ก.พ. 2553

ในสัปดาห์นี้มีงานดังต่อไปนี้
- รับโทรศัพท์
- เช็ครายชื่อน้องปี 50,51,52 ที่มาช่วยงานอาจารย์และทำงานตามจุดต่าง ๆ
- ติดใบประกาศรายวิชาสอบของน้องที่หน้าห้อง 507 จำนวน 17 ใบ
- บรรยายภาพโครงการวันที่ 1,5 กุมภาพันธ์ 53 จำนวน 8 หน้า
- ทำสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชุมพรและนครสวรรค์
- ส่งเอกสารไปกองคลัง,สำนักงานอธิบการดี,กองแผนและนโยบาย,ห้องคณะวิทยาการจัดการ
- ทำ Excel กีฬาสี จำนวน 194 คอลัมธ์
- จดราื่ยชื่อเพื่อนที่ไม่สามารถมาวันที่ 2 ได้
ปัญหาและอุปสรรค : ในสัปดาห์สุดท้ายไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ในสัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 กพ. - 19 กพ. 2553

ในสัปดาห์นี้มีงานที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
- Print ใบรายชื่อน้องรหัส 50,51,52 จำนวน 14 ใบ 2 ชุด
- ตัดบัตรเลือกตั้ง ประมาณ 40 ใบ
- เช็คชื่อน้องปี 50,51,52 ที่มาช่วยงานอาจารย์
- เดินไปส่ง - รับ เอกสารที่ห้อง 345 ประมาณ 5 ครั้ง
- จัดเตรียมของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดโครงการเลือกตั้ง
- จัดเก็บเอกสารและรวบรวมไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการเลือกตั้ง
- ทำใบขีดคะแนนใบใหม่และรวบรวมคะแนนเอาไปให้น้องเซ็น
- ขายตุ๊กตาน้องแรดที่หน้าอาคาร 2 ได้จำนวน 9 ตัว ๆ ละ 150 บาท
- ขายป้ายเด็กบริหารได้จำนวน 11 อัน ๆละ 39 บาท

ปัญหาและอุปสรรค - ไม่ปัญหาและอุปสรรคใด ๆ

ในสัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 8 กพ. - 12 กพ. 2553

งานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
- เช็คราคาโปรแกรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแยกเป็น Hardware และ Software
- เก็บเอกสารและเช็คชื่อน้องปี 50,51 ที่มาช่วยงานอาจารย์
- ไปอาคาร 13 เพื่อไปยื่นใบขออนุญาตขอจอดรถยนต์
- ไปส่งเอกสารที่ห้อง 345 ประมาณ 5 ครั้ง
- พิมพ์แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป,ลาออกและขอย้ายหลักสูตร
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ในสัปดาห์นี้ : ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ เนื่องจากทราบและได้เรียนรู้จากสัปดาห์ที่แล้วมากขึ้น

ในสัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 1 กพ. - 5 กพ. 2553

ในสัปดาห์นี้ได้ย้ายมาฝึกงานที่หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
- พิมพ์ใบรายชื่อรุ่นน้อง รหัส 50
- เดินหนังสือทะเบียนส่ง จำนวน 12 ฉบับ
- ติดป้ายประกาศ จำนวน 4 ใบ
- พิมพ์ใบสมัครคณะกรรมการนักศึกษา จำนวน 3 ใบ
- สแกนรูปที่ห้อง DATA จำนวน 2 รูป
- แก้ไขในสมัครคณะกรรมการนักศึกษา
- รับโทรศัพท์
- เก็บเอกสารและเช็คชื่อน้องปี 50,51,52 ที่มาช่วยงานอาจารย์และทำงานตามจุดต่าง ๆ
- เดินไปเอาเอกสารที่ห้องคณะวิทยาการจัดการ

ปัญหาและอุปสรรค
1. ไม่ทราบว่าอุปกรณ์และแฟ้มต่าง ๆ อยู่ที่ไหน
2. ไม่รู้จักกับรุ่นน้อง จึงทำให้มีอุปสรรคในการที่จะประสานงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. พยายามหรือสอบถามจากน้อง ๆ และเพื่อนเืพื่อที่จะให้ทราบว่าอะไรอยู่ตรงไหน
2. พยายามสร้างความคุ้นเคยและความเป็นกันเองกับรุ่นน้อง

ในสัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 25 ม.ค - 28 ม.ค 2553

งานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
- ออกแบบแผนผังงานอนุบาล 3 ขวบ
- ร่างการเดินขนวบพาเหรดของงานอนุบาล 3 ขวบ นำเสนอแก่ผู้หัวหน้า
- ออกแบบป้ายโครงการอนุบาล 3 ขวบ
- ออกแบบโลโก้เสื้อของเด็กที่จะใช้แจกเด็ก จำนวน 7 ศูนย์
- ทำรายงานจัดซื้อนม (อาหารเสริม)
- คีย์ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆในการทำงาน

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

ในสัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2553
- รายงานเครื่องแต่งกายชุดสีกากี
- มีน้ำบิลน้ำมันของรถยนต์จำนวน 2 คัน
- ออกแบบแผนผังโครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบ
- จัดทำแบบสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ออกแบบโปสเตอร์โครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบด้วยโปรแกรม Photoshop
- ทำรายงานนมกับจังหวัดนนทบุรีในสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2553

- รายงานเครื่องแต่งกายชุดสีกากี
- มีน้ำบิลน้ำมันของรถยนต์จำนวน 2 คัน
- รวบโครงการวันเด็ก
- คีย์ข้อมูลเรื่องอาหารอาหาร
- ทำหนังสือทะเบียนรับ - ส่ง
- ทำหนังสือพัสดุ
- เช็ครายการของวัสดุสำนักงานที่นำมาส่ง


*** หมายเหตุ -ไม่มีปัญหาและุอุปสรรคใด ๆ เนื่องมีความเข้าใจในงานที่ทำมากขึ้น

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553

ในสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 4 ม.ค -9 ม.ค. 53
ในสัปดาห์นี้งานค่อยข้างมากแต่ก็สามารถผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีงานที่ได้รับมอบหมาย
- รายงานเครื่องแต่งกายชุดสีกากี
- ทำป้ายและออกแบบป้ายร้านอาหารในงานวันเด็ก
- เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานวันเด็ก
- ไปธนาคารเพื่อไปรับของขวัญจากธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 4 ธนาคาร
- แพคของใส่กระเป๋าเตรียมแจกเด็ก จำนวน 600 ชุด
- ทำฏีกาเงินเดือนของพนักงาน
- ทำฏีกาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ทำบิลเบิกจ่ายน้ำมัน
- นับจำนวนของขวัญเพื่อเช็คยอดจำนวนของขวัญ
- ทำหนังสือขอเชิญประชุม
- จัดทำและออกแบบวุฒิบัตรให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 7 ศูนย์
- ทำป้ายอาหารต่าง ๆ จำนวน 12 ป้าย
- ทำหนังสือตรวจสอบข้อมูลการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ 2552-2553 ส่งให้ผอ. กองคลัง
ในสัปดาห์นี้ : ไม่มีอุปสรรคใด ๆ


ในสัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค -30 ธ.ค. 52
- รายงานเครื่องแต่งกายชุดสีกากี
- ส่งเอกสารจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ทำเบิลน้ำมันรถยนต์ กท.572
- ทำคูปองบัตรรับของขวัญ จำนวน 500 ใบ
- คูปองอาหารต่าง ๆ จำนวน 1,000 ใบ
- พิมพ์หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการจัดงานวันเด็ก และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 6 แผ่น
- จัดเรียงคูปองและทำคูปองเป็นชุด ๆ ทั้งหมด 500 ชุดๆละ 4 ใบ
- พิมพ์ใบลงทะเบียนนักแสดง จำนวน 15 โรงเรียน
ในสัปดาห์นี้ : ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ


ในสัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค - 25 ธ.ค. 52
มีงานดังต่อไปนี้
- รายงานเครื่องแต่งกายชุดสีกากี
- ทำรายงานนมโรงเรียนส่งจังหวัด
- พิมพ์คำขวัญและสารเพื่อให้นายกเทศบาลเมืองบางกรวย
- เขียนบิลน้ำมันของรถยนต์ กพ. 9480
- ทำควบคุมวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 แผ่น
- รับฏีกาอาหารกลางวัน
- ทำงบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฏีกา
- ทำบันทึกขอความอนุเคราะห์จอดรถบริเวณนอกสำนักงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในสัปดาห์นี้ : ไม่พบปัญหาใด ๆเกิดขึ้น

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ในสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธ.ค. 52
ในการฝึกงานในสัปดาห์นี้มีการเรียนรู้งานใหม่ ๆ และได้รับมอบหมายให้ทำงานมีหน้าที่ที่ต้องทำเป็นประจำและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- คีย์ข้อมูลงานเอกสารต่างๆ
- ใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าในการพิมพ์ชื่อหนังสือส่งออก
- แก้ไขงานเอกสารต่าง ๆ
- ทำกฏษีฏาน้ำมัน
- ทำบิลใบเบิกน้ำมันของรถคันต่าง ๆ และต้องโทรเช็คราคาน้ำมันในทุกครั้งที่เบิกน้ำมัน
- ทำรายงานอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ลงรายงานพัสดุในสมุดโดยมีการจัดทำรายการตามที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธ.ค. 52
- เขียนบิลน้ำมันรถยนต์
- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องถึงพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่
- เรียนรู้การตรวจสอบเอกสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ทำบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุืที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 400 คน
- ทำหนังสือถึงบริษัทและบุคคลตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย
- แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ทำลงรายละเอียดใบสำคัญประกอบฏีกาน้ำมัน
- ทำบัทึกการประชุมคณะกรรมการสรรหาที่ดินในการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ดินที่จะซื้อ จำนวน 5 แผ่น
อุปสรรคในการทำงาน
- บางครั้งที่อินเตอร์หลุดไม่สามารถเช๊คน้ำมันได้ ก็จะต้องใช้โทรศัพท์ในการแก้ไขปัญหา
- ส่วนงานอื่น ๆ ไม่มีปัญหาใดๆๆ เพราะมีงานที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน และแต่ละสัปดาห์จึงมีการจัดทำบันทึกตารางงานไว้เพื่อป้องกันการลืม เพราะเราทำงานทุกอย่างจะต้องมีความรับผิดชอบต่องาน หากลืมอาจจะเกิดปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้น จึงต้องมีความกะตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาแล้วรู้จักตามงานในส่วนที่เป็นงานของ เรา

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ในสัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม52

ในการฝึกงานในสัปดาห์นี้มีการเรียนรู้งานใหม่ ๆ และได้รับมอบหมายให้ทำงานมีหน้าที่ให้เป็นงานประจำและมีการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ในสัปดาห์นี้งานที่ได้รับมอบหมาย
- คีย์ข้อมูลงานเอกสารต่างๆ
- ใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าในการแก้ไขงาน
- แก้ไขงานเอกสารต่าง ๆ
- ทำกฏษีฏาน้ำมัน
- ทำบิลใบเบิกน้ำมันของรถคันต่าง ๆ และต้องโทรเช็คราคาน้ำมันในทุกครั้งที่เบิกน้ำมัน
- ทำผิดสรุปยอดบิลน้ำมันของแต่ละวันที่ทำการเบิกในสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด เนื่องจากมีความเข้าใจในงานจึงสามารถทำงานได้
- พิมพ์สรุปผลการประชุมทุกครั้ง
- เดินเอกสาร
- ร่างเอกสารซื้อที่ดิน
- แบ่งของตามโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
- ตรวจเอกสารและแจกบัตรคิวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พบปัญหาและอุปสรรคใด ๆ เนื่องมาจากเรามีความเข้าใจในงานและมีความกะตือรืนต้นจึงทำให้งานที่พี่ในกองมอบหมายงานมาเสร็จสมบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ในสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย. 52

ในการฝึกงานในสัปดาห์นี้มีการเรียนรู้งานใหม่ ๆ และได้รับมอบหมายให้ทำงานมีหน้าที่ให้เป็นงานประจำและมีการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ในสัปดาห์นี้งานที่ได้รับมอบหมาย

- คีย์ข้อมูลงานเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
- คีย์ข้อมูลในคิดเลขโดยใช้สูตรคำนวณของ Excel
- แก้ไขงานเอกสารต่าง ๆ
- ทำกฏษีฏาน้ำมัน
- ทำบิลใบเบิกน้ำมันของรถคันต่าง ๆ
- ทำผิดสรุปยอดบิลน้ำมันของแต่ละวันที่ทำการเบิก

ในสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด เนื่องจากมีความเข้าใจในงานจึงสามารถทำงานได้

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 16 พ.ย.-20 พ.ย. 52

งานที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์นี้
- จัดทำรูปในงานวันลอยกระทงและวิธีเปิดการขายของ
- จัดทำจดหมายการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและพับจดหมาย จำนวน 500 ฉบับ
- เดินเอกสาร
- ถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม จำนวน 8 เล่ม
- พี่เขาสอนให้เรียนรู้งานใหม่ ๆเพิ่มขึ้น เช่น การทำกฏษณีน้ำมัน การทำทะเบียนผู้ใช้น้ำมัน การทำรายงานผู้ใส่ชุดกากี

ปัญหาและอุปสรรค
ในสัปดาห์ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก เนื่องจากเรารู้จักและทำความเข้าใจในงานมากขึ้น ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถเสร็จได้ทันและตรงต่อเวลา

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การฝึกงานในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 พ.ย.- 14 พ.ย. 52

งานที่ได้รับมอบหมายในสัปดาห์นี้
- ทำงานวิจัยงานลอยกระทงและสรุปผลการดำเนินงานโดยจัดทำเป็นรูปเล่มเหมือนวิจัย มีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word
- มีการจัดทำรายเอกสารให้แก่ผู้บริหาร และจัดเตรียมห้องประชุมในการจัดประชุม
- ถ่ายเอกสาร
- ทำหนังสือทะเบียนรับและส่งจดหมาย

- เข้าร่วมประชุมกับออกข้อสอบของเทศบาล โดยมี ท่านนายก ท่านปลัด ท่านผู้ว่าอำเภอ ท่านผอ.กองการศึกษา

ปัญหาและอุปสรรค
1. บางครั้งอาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการแก้ไข
- นำไปปรับปรุงแก้ไขและถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนก็ถามพี่เขาแต่ก่อนที่เราจะถามเราควรหาวิธีแก้ไขเสียก่อน
2. บางครั้งไม่มีงานทำ เพราะบางครั้งอาจเห็นเราทำงานอยู่
วิธีการแก้ไข
- เดินไปถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหม
*เราเป็นนักศึกษาฝึกงานเรามาฝึกงานเพราะเราต้องการประสบการณ์อาชีพเตรียมตัวไปสู่อนาคตในการทำงานเราควรทำงานให้เต็มที่เปรียบเหมือนว่าเราได้ทำงานจริง ๆ ไม่ว่าเราจะได้สตางค์หรือไม่แต่เราก็ยังได้ประสบการณ์ในการทำงานในการฝึกงานครั้งนี้สอนอะไรหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำประชุม การชงกาแฟให้อร่อย การจัดทำเอกสารในการประชุม การทำวิจัย และการคิด การ ออกแบบและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น ในเรื่องการออกแบบจดหมายขอบคุณบริษัทต่าง ๆมีมาให้การสนับสนุน ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การฝึกงานในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 พ.ย.- 6 พ.ย. 52

ในสัปดาห์แรกยังไม่สาย ไม่ขาดสักวันวันแรกเขาให้ไปแนะนำตัวเองกับท่านนายกเทศบาลและรองนายกและแนะนำตัวกับผู้อำนวยการกองการศึกษา ท่านได้ให้คำแนะนำดี ๆ ในการปฏิบัติตัวในการฝึกงาน ท่านสอนให้เรารู้จักการทำงาน รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาแต่ 2 วันแรกนะไม่ค่อยได้ทำอะไรมาทำแค่ถ่ายเอกสาร เดินหนังสือห้องนายกกับห้องปลัดและพิมพ์งาน รู้สึกเมื่อไม่ค่อยมีอะไรทำ ส่วน 3 วันให้หลังงานเยอะมากจนแทบทำไม่ทันแต่ต้องรีบทำเพื่อขันกับเวลา และความตรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานเพราะต้องปรินงานส่ง ผอ. จึงต้องทำให้ถูกต้องและตรงตามที่เขาต้องการ
วิธีการแก้ไขปัญหาถ้านั่งว่าง ๆ ให้มีงานทำ
1.เดินไปหาพี่ ๆ เขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหม
2.เดินไปของเขาทำงาน
3.ไม่จำเป็นว่าเราอยู่แผนกไหน เราก็สามารถช่วยงานเขาได้ทุก ๆ แผนกเพราะเราคือนักศึกษาฝึกงานสามารถเข้าได้ถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

รู้ทันไข้หวัดใหญ่ 2009

เมื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระบาดเข้ามาในเเชีย (ฮ่องกง) ชักจะใกล้บ้านเราเข้าไปทุกที วันนี้จึงขอเสนอ วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด นั่นคือ การล้างมือ วิธีง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง และหลายๆ คนมองข้าม ฝึกให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา
การป้องกัน
การป้องกันทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ล้างมือบ่อยๆ กรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ call acenter ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์ของโรคได้ที่หมายเลข 0-2590-3333 เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีการแพร่ติดต่อเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคนโดยทั่วไป เชื้อที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่ไปยังผู้อื่นโดยการไอหรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด หรือติดจากมือ และสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก และตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา ไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมู ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ มีน้ำมูก หากป่วย และมีอาการดังกล่าว ควรสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน หรือสถานที่แออัด ประชาชนทั่วไปควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผัก ผลไม้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ล้างมือบ่อยๆ

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บริหารตาบอกลาแว่น

อะไรเอ่ย...เวลาใช้ต้องเอาหน้าซุกหว่างขา ฮ่า ฮ่า ก็แว่นตาน่ะสิคะ ส้มจี๊ดเป็นคนหนึ่งล่ะค่ะที่ไม่ชอบสวมแว่นตาเพราะรู้สึกรำคาญดั้งจมูกเป็นที่สุด วันนี้เลยนำวิธีบริหารลูกตาเพื่อลดอาการสายตาสั้น สายตายาว มาฝากกันค่ะ
ท่าที่ 1 กรอกลูกตามองไปทางซ้ายสุด และมองมาทางขวาสุดเท่าที่จะทำได้ ทำ 10 ครั้ง
ท่าที่ 2 เหลือบลูกตาขึ้นมองเพดาน โดยวางหน้าตรงไม่แหงน และเหลือบตาลงล่างสุดมองพื้น ทำขึ้นๆลงๆ 10 ครั้ง
ท่าที่ 3 เหลือบตามองขึ้นไปที่ปลายคิ้วซ้าย และลากตาเหลือบลงมาที่แก้มขวา ทำ 10 ครั้ง
ท่าที่ 4 เหลือบตามองขึ้นไปที่ปลายคิ้วขวา และลากตาเหลือบลงมาที่แก้มซ้าย
ท่าที่ 5 กรอกลูกตาหมุนไปเป็นวงกลมซ้าย-ขวา ทำข้างละ 10 ครั้ง
ท่าที่ 6 เป็นการเพ่งลูกตาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อทั้ง 6 มัด พร้อมกันโดยการนั่งบนเก้าอี้ วัดความสูงจากยอดศีรษะตนเองถึงก้นที่นั่ง บนเก้าอี้ เช่น วัดได้ 70 เซนติเมตร เอาความยาว 70 เซนติเมตร วัดจากลูกตาไปที่กำแพงในท่านั่งเก้าอี้แล้วจุดหรือทำสัญลักษณ์ไว้ที่กำแพง ระดับเดียวกับลูกตาในขณะที่นั่งเก้าอี้นั้น จากนั้นค่อยๆเพ่งมองจุดหรือสัญลักษณ์นั้น ห้ามกระพริบตาจนรู้สึกแสบตา น้ำตาเอ่อออกมาจึงค่อยกระพริบตา ทำหลายๆครั้ง จะรู้สึกว่าสายตามองชัดเจนขึ้น
ท่าที่ 7 หลับตาทั้งสองข้าง เอานิ้วชี้ทั้งสองข้างวางเหนือหัวคิ้วแต่ละข้างแล้วค่อยๆกดนวดคิ้วและรอบดวงตา เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อยู่รอบนอกของตา
นอกจากลดสายตาสั้นกันสายตายาว ช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆแล้ว การบริหารดวงตายังช่วยลดและป้องกันอาการบกพร่องที่จอรับภาพได้อีกด้วย (อาการบกพร่องที่จอรับภาพคือรู้สึกตามีแสงแปลบปลาบหรือเห็นหิ่งห้อยวิ่งไปมา หรือเห็นเป็นแสงสว่างวงๆ วาบๆ บ่อยๆ อาการเหล่านี้หากปล่อยไว้จอรับภาพอาจพิการหรือถึงกับมองไม่เห็นได้) เพราะการบริหารลูกตาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน ช่วยให้เลือดมาเลี้ยงจอรับภาพมากขึ้น อาการบกพร่องจะน้อยลงหรืออาจหายไปได้ และสำหรับคนที่สายตาปกติดีอยู่แล้ว การบริหารนี้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรง และนัยน์ตาสดใสค่ะ

บริหารตาบอกลาแว่น

อะไรเอ่ย...เวลาใช้ต้องเอาหน้าซุกหว่างขา ฮ่า ฮ่า ก็แว่นตาน่ะสิคะ ส้มจี๊ดเป็นคนหนึ่งล่ะค่ะที่ไม่ชอบสวมแว่นตาเพราะรู้สึกรำคาญดั้งจมูกเป็นที่สุด วันนี้เลยนำวิธีบริหารลูกตาเพื่อลดอาการสายตาสั้น สายตายาว มาฝากกันค่ะ

ท่าที่ 1 กรอกลูกตามองไปทางซ้ายสุด และมองมาทางขวาสุดเท่าที่จะทำได้ ทำ 10 ครั้ง

ท่าที่ 2 เหลือบลูกตาขึ้นมองเพดาน โดยวางหน้าตรงไม่แหงน และเหลือบตาลงล่างสุดมองพื้น ทำขึ้นๆลงๆ 10 ครั้ง

ท่าที่ 3 เหลือบตามองขึ้นไปที่ปลายคิ้วซ้าย และลากตาเหลือบลงมาที่แก้มขวา ทำ 10 ครั้ง

ท่าที่ 4 เหลือบตามองขึ้นไปที่ปลายคิ้วขวา และลากตาเหลือบลงมาที่แก้มซ้าย

ท่าที่ 5 กรอกลูกตาหมุนไปเป็นวงกลมซ้าย-ขวา ทำข้างละ 10 ครั้ง

ท่าที่ 6 เป็นการเพ่งลูกตาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อทั้ง 6 มัด พร้อมกันโดยการนั่งบนเก้าอี้ วัดความสูงจากยอดศีรษะตนเองถึงก้นที่นั่ง บนเก้าอี้ เช่น วัดได้ 70 เซนติเมตร เอาความยาว 70 เซนติเมตร วัดจากลูกตาไปที่กำแพงในท่านั่งเก้าอี้แล้วจุดหรือทำสัญลักษณ์ไว้ที่กำแพง ระดับเดียวกับลูกตาในขณะที่นั่งเก้าอี้นั้น จากนั้นค่อยๆเพ่งมองจุดหรือสัญลักษณ์นั้น ห้ามกระพริบตาจนรู้สึกแสบตา น้ำตาเอ่อออกมาจึงค่อยกระพริบตา ทำหลายๆครั้ง จะรู้สึกว่าสายตามองชัดเจนขึ้น

ท่าที่ 7 หลับตาทั้งสองข้าง เอานิ้วชี้ทั้งสองข้างวางเหนือหัวคิ้วแต่ละข้างแล้วค่อยๆกดนวดคิ้วและรอบดวงตา เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่อยู่รอบนอกของตา

นอกจากลดสายตาสั้นกันสายตายาว ช่วยให้ไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆแล้ว การบริหารดวงตายังช่วยลดและป้องกันอาการบกพร่องที่จอรับภาพได้อีกด้วย (อาการบกพร่องที่จอรับภาพคือรู้สึกตามีแสงแปลบปลาบหรือเห็นหิ่งห้อยวิ่งไปมา หรือเห็นเป็นแสงสว่างวงๆ วาบๆ บ่อยๆ อาการเหล่านี้หากปล่อยไว้จอรับภาพอาจพิการหรือถึงกับมองไม่เห็นได้) เพราะการบริหารลูกตาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน ช่วยให้เลือดมาเลี้ยงจอรับภาพมากขึ้น อาการบกพร่องจะน้อยลงหรืออาจหายไปได้ และสำหรับคนที่สายตาปกติดีอยู่แล้ว การบริหารนี้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรง และนัยน์ตาสดใสค่ะ

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551

แบบทดสอบ 8 คำถามทดสอบชีวิตรัก1. คุณเดินไปที่บ้าน หน้าบ้านมีดอกไม้เต็มไปหมด คุณนึกอยากจะให้ดอกไม้เป็นสีอะไร?
ก. แดง ข. เหลือง ค. เขียว ง. ม่วง จ. ทอง ฉ. ฟ้า ช. ชมพู
2. คุณเดินเข้าไปในบ้าน เดินตรงไปยังห้องนั่งเล่น สิ่งแรกที่คุณเห็นคือ?
ก. รูปภาพบนผนัง ข. โทรทัศน์ ค. โซฟา ง. โคมไฟ จ. โต๊ะกินกาแฟ
3. คุณเดินเข้าไปในครัว เหนือประตูครัวมีนาฬิกาเรือนใหญ่ คุณคิดว่าเข็มสั้นจะชี้เลขอะไร ระหว่าง 1-12
4. คุณอยู่ในครัว บนโต๊ะมีของอยู่ 4 ชิ้น คุณจะเลือกหยิบอะไร?
ก. มีด ข. จาน ค. ถ้วย ง. ช้อน
5. คุณตั้งใจจะเดินกลับห้อง และต้องเดินขึ้นบันได บันไดของคุณเป็นสีอะไร
ก. ขาว ข. ดำ ค. ขาว/ดำ
6. บันไดมีกี่ขั้น?
7. ตอนนี้คุณอยู่ในห้องนอน คุณมองลงไปบนเตียง มีหมอนอยู่ทั้งหมดกี่ใบ ระหว่าง 2-4 ใบ
8. คุณรู้สึกร้อนจึงเดินไปเปิดหน้าต่าง อากาศข้างนอนเป็นอย่างไรก. ฟ้าใส ข. ฝนตก ค. เมฆครึ้ม
เฉลย
1. สีดอกไม้บอกบุคลิกภาพสามีในอนาคตสีแดง - หนุ่มโรแมนติกสีเหลือง - หนุ่มเสเพล/จอมเจ้าชู้สีเขียว - ซื่อสัตย์/จริงใจสีม่วง - หนุ่มฉลาดสีทอง - รวยสีฟ้า – ทรงอำนาจสีชมพู - ไม่ได้เรื่อง/ขี้เมา
2. ความสัมพันธ์กับคนรักของคุณรูปภาพ - คุณทั้งสองรักกันตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ทีวี - ความสัมพันธ์ดี มีทะเลาะกันบ้างเป็นปกติโซฟา - แย่ (หาใหม่ดีกว่า)โคมไฟ - รักเขาข้างเดียวโต๊ะ - แค่เพื่อนเท่านั้น
3. เข็มนาฬิกาทำนายเรื่องเวลาที่คุณจะคบหาดูใจพ่อหนุ่มคนนั้นก่อนแต่งงานเข็มชี้ที่เลข 1-3 ... 1 ปี – 1 ปีครึ่งเข็มชี้ที่เลข 4-6 ... 2 ปี – 3 ปีเข็มชี้ที่เลข 7-9 ... 3 ปีครึ่ง – 5 ปีเข็มชี้ที่เลข 10-12 ... 5 ปีครึ่งขึ้นไป
4. ถ้าสามีหรือภรรยาของคุณทำอะไรผิดขึ้นมา คุณจะทำยังไงมีด - ฆ่า ต้องฆ่า!จาน - ให้อภัยแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะถ้วย - รักเขาเสมอไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรช้อน - เกลียดชังจนตาย
5. ลูกๆ ที่คุณจะมีกันในอนาคตสีขาว - ลูกชายสีดำ - ลูกสาวสีขาว/ดำ - ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง
6. คุณจะมีลูกเท่ากับจำนวนขั้นบันได!
7. ชีวิตแต่งงานของคุณจะ...หมอน 2 ใบ - ชีวิตแต่งงานยั่งยืนมั่นคงหมอน 3 ใบ - มีมือที่ 3 เข้ามาแทรกหมอน 4 ใบ - ต้องแต่งงาน 2 หน
8. ชีวิตหลังแต่งงานฟ้าใส - มีความสุขตราบเท่าฟ้าดินสลายฝนตก - หย่าเมฆครึ้ม - เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง